Isikuandmete töötlemine

Teie isikuandmete hoolikas ja ettevaatlik töötlemine on OP Financial Group’i jaoks väga oluline. Me töötleme Teie isikuandmeid kooskõlas isikuandmete kaitset reguleerivate õigusaktide ning heade infohaldus- ja töötlustavadega. Tegutseme alati kooskõlas hea pangandustavaga ja tagame, et Teie privaatsus ei ole ohus.
Sõlmitavad lepingud ja muud teenustega seotud dokumentid võivad sisaldada andmete töötlemist puudutavaid lisatingimusi. Sellistes dokumentides esitatud tingimused on käesolevaga esitatava teabe suhtes ülimuslikud.
Millistel eesmärkidel ja millisel õiguslikul alusel me Teie isikuandmeid töötleme?
Kasutame Teie isikuandmeid Teie päringutele vastamiseks, Teie korralduste täitmiseks, Teiega seotud lepingute täitmiseks ja muudel sarnastel eesmärkidel. Samuti kasutame Teie andmeid riskijuhtimiseks ja seadustest tulenevate kohustuste täitmiseks, näiteks kasutajate tuvastamine, tunne-oma-klienti nõuete ja rahapesu tõkestamise nõuete täitmine.
Teie isikuandmete töötlemise õiguslikuks aluseks on üldjuhul (i) Teiega seotud lepingu täitmine või lepingu sõlmimise ettevalmistamine või (ii) seadusest tuleneva kohustuse täitmine (need on kaks kõige levinumat alust). Samuti võime Teie isikuandmeid töödelda (iii) Teie asjaomase nõusoleku alusel (andmesubjekti nõusolek) või (iv) kui töötlemine on vajalik meie õigustatud huvides.
Milliseid isikuandmeid me Teie kohta kogume?
Osutame teenuseid peamiselt äriklientidele ja ettevõtjatele. Füüsilistele isikutele me teenuseid üldjuhul ei osuta. Sellest tulenevalt on põhilised andmesubjektide (füüsiliste isikute) kategooriad, kelle isikuandmeid me töötleme, järgmised: (i) äriklientide esindajad, osanikud/aktsionärid, tegelikud kasusaajad, (ii) FIE-d, (iii) tagatise andjad.
Kogume üksnes isikuandmeid, mis on seotud asjaomase finantsteenuse osutamisega. Sellised andmed on näiteks:
  • isiku tuvastamisega seotud andmed, nagu nimi ja isikukood;
  • kontaktandmed, nagu aadress, e-posti aadress ja telefoninumber;
  • erinevad andmed kliendisuhte ja teenuste kasutamise kohta;
  • andmed, mille kogumise kohustus tuleneb seadusest, näiteks tunne-oma-klienti reeglite ja rahapesu tõkestamise reeglite täitmiseks kogutavad andmed.
Kust me Teie isikuandmeid hangime?
Eelkõige hangime Teie isikuandmeid Teilt ja Teiega seotud ärikliendilt (näiteks äriühingult, kes on määranud Teid oma kontode kasutajaks). Samuti saame teavet, jälgides Teie poolt meie teenuste kasutamist. Lisaks hangime andmeid ametiasutuste peetavatest registritest, krediidiinforegistritest ja muudest usaldusväärsetest allikatest.
Kes Teie isikuandmeid töötleb?
Teie andmeid töötlevad OP Financial Group’i äriühingud ja töötajad, kelle tööülesanded nõuavad selliste andmete töötlemist. Me kasutame teenuste osutamiseks ka alltöövõtjaid ja partnereid. Seega võidakse Teie isikuandmeid edastada nimetatud osapooltele meie poolt volitatud töötlemiseks. Nimetatud osapooltel on lubatud Teie isikuandmeid töödelda ainult meie antud eesmärkidel. Neil ei ole õigust kasutada Teie andmeid enda huvides, näiteks otseturunduseks.
Kasutame erinevaid lepingulisi ja muid meetmeid tagamaks, et meie alltöövõtjad ja partnerid töötlevad Teie isikuandmeid hoolikalt ja kooskõlas hea andmetöötlustavaga.
Üldjuhul töötleme andmeid EL-is. Kui me edastame andmeid väljapoole EL-i, tagame isikuandmete kaitse piisaval tasemel, nagu nõuab seadus, näiteks kohaldame vastavaid Euroopa Komisjoni kehtestatud lepingu tüüptingimusi.
Teie õigused andmesubjektina
Teil on õigus kontrollida enda kohta käivat teavet, nõuda ebaõigete andmete parandamist ja vananenud või töötlemiseks mittevajalike andmete kustutamist. Samuti võite piirata oma isikuandmete töötlemist ja kasutada andmete ülekandmise õigust, nagu on sätestatud kehtivates õigusaktides.
Kui leiate, et me ei töötle Teie isikuandmeid kooskõlas andmekaitset käsitlevate õigusaktidega, võite esitada kaebuse Andmekaitse Inspektsioonile (www.aki.ee).
Profiilianalüüs ja automatiseeritud otsuste tegemine
Me ei kasuta profiilianalüüsi ega automatiseeritud otsuste tegemist. Kõik meie otsused tehakse määratud otsustusorganite poolt.
Kuidas me Teie isikuandmeid kaitseme?
Kaitseme Teie isikuandmeid asjakohaste tehniliste ja korralduslike meetmetega. See hõlmab ennetavat ja reageerivat riskide haldamist ning tulemüüride, krüpteerimistehnoloogiate ja turvaliste andmekeskuste kasutamist, juurdepääsuõiguste haldamist ja ohutussüsteeme. Samuti rakendame turvalisuse planeerimist, anname kasutajaõigusi ja teeme nende üle järelevalvet kontrollitud viisil, tagame isikuandmeid töötlevate töötajate pädevuse ja valime oma alltöövõtjaid hoolikalt. Täiustame pidevalt oma vastavaid ettevõttesiseseid instruktsioone ja tegutsemisviise.
Kuidas me Teie isikuandmeid säilitame ja ajakohasena hoiame?
Säilitame Teie andmeid vähemalt kliendisuhte kehtivuse jooksul. Pärast kliendisuhte lõppemist oleneb säilitusperioodi pikkus andmetest ja nende sihtotstarbest. Üldjuhul säilitame andmeid kümme aastat pärast kliendisuhte lõppemist. Täidame seadusest tulenevaid nõudeid säilitustähtaegade kohta.
Üritame hoida enda valduses olevaid andmeid õigete ja ajakohastena, kustutades ebavajalikke andmeid ja ajakohastades vananenud andmeid. Sel eesmärgil palume, et teavitaksite meid olulistest muutustest oma isikuandmetes, eelkõige andmetes, mille oleme saanud Teilt või Teiega seotud ärikliendilt.
Kellega võin ühendust võtta?
Te võite esitada isikuandmete töötlemisega seotud päringud ja taotlused:
Meie kontor asub aadressil Tornimäe 5, 10145 Tallinn. Kui olete internetipanga kasutaja, võite saata meile sõnumi ka internetipanga vahendusel.