Keskkonnapoliitika

Keskkonnapoliitika eesmärk on dokumenteerida, kommunikeerida ja jagada kõigi huvitatud osapooltega OP kohustust käsitleda, positiivselt mõjutada ja panustada kliimameetmetesse ning jätkusuutlikku, rohelisse viisi teenindada kliente, äri ajada ja töötada. Poliitika sisaldab loetelu kohustustest ja tegevuspunktidest ning moodustest, kuidas neid tõhusalt täita.

Keskkonnaalased kohustused:

 • Toimides kooskõlas kõigi Eesti keskkonnajuhtimisega kehtestatud ja sellega seotud seaduste ja määrustega
 • Keskendumine OP keskkonnamõju vähendamisele järgmistes valdkondades: jäätmed, vesi, elekter, transport ja reisimine, kaupade kasutamise ja ostmise põhimõtted nii füüsilises kui ka digitaalses ruumis
 • Igasuguste jäätmete vähendamine ja vältimine, leides olemasolevatele jäätmekäitlustavadele alternatiive ja säästvamaid lahendusi
 • Töövahendite ja muu inventari, mille elutsükkel on lõppenud või lõppemas, aktiivne taaskasutamine ja taaskasutuse propageerimine
 • (Töö)keskkonnaga kaasnevate riskide ennetamine
 • Sise- ja väliskeskkonnaauditite läbiviimine kokkulepitud ajakavas, et tagada võetud kohustuste täitmine

Tegevused:

 • Rohelise Kontori algatuse raames keskkonnategevuste ja -tavade töötajatele tutvustamine, teadvustamine ja järjepidev koolitamine
 • (Igapäevaste) tegevuste edendamine ja korraldamine jätkusuutlike tavade ja kontseptsioonide agiilsel viisil toetamiseks ja/või integreerimiseks olemasolevasse tööviisi
 • Nii olemasolevate kui ka uute protsesside ja toodete kavandamine, koostamine ja analüüsimine, pidades silmas keskkonda ja keskkonnamõju
 • Meie töötajate tahe ja pühendumus õppimisele, uudishimule ja pidevale täiustamisele, mis kajastub olemasolevate keskkonnasõbralike tavade korrapärases uuendamises ja uute loomises
 • OP keskkonnakohustusi, sotsiaalset vastutust ja kliimameetmeid toetavate klientide ja koostööpartneritega suhete otsimine, arendamine ja hoidmine

Kokkuvõte

Keskkonnapoliitika on dokument, mis loetleb ja edastab keskkonnaga seotud kohustuste rakenduskava koos tegevuspunktidega nende kohustuste täitmiseks. Poliitika hõlmab erinevaid tegevusvaldkondi ja kaasab mitut osapoolt, ning on koostatud kooskõlas OP põhiväärtuste ja põhimõtetega ning keskkonnategevuse strateegiatega.